Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanuna göre, duruşmaların bir kısmı veya tamamının gizli yapılması  halleri arasına, "yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir  menfaatinin bulunması" hali de eklendi. Bu durumda, duruşmaların bir kısmı veya  tamamı gizli yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk  veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklendi. Hakimin reddine ilişkin merci  kararlarına karşı dava konusunun miktar ve değerine göre derhal istinaf kanun  yoluna başvurulabilecek.

Hakim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilecek. Bu  takdirde hakim, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi, hiçbir duraksamaya  yer vermeyecek şekilde açıklayacak ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını  açıkça tutanağa geçirerek ihtar edecek. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçiren  taraf yeniden süre isteyebilecek. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesin olacak  ve yeniden zaman tanınmayacak.

 

"Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede, dava  açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz  ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere  toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet  tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

Mahkeme, tahkikatın bittiğini bildirdikten sonra aynı duruşmada sözlü  yargılama aşamasına geçecek. Bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine  duruşma 2 haftadan az olmamak üzere ertelenecek.

Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren  2 hafta içinde raporda eksik gördükleri hususların bilirkişiye  tamamlattırılmasını, belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin  açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep  edebilecek.

Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine  başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf, bu  karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek,  yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

 

İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya  tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay  içinde şikayet edilmesi üzerine, 6 aya kadar disiplin hapsiyle  cezalandırılacak.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen  kararlar hakkında istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu  uygulanacak.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce  arabulucuya başvurulacak.

Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı, miktar veya değere  bakılmaksızın istinaf veya temyize başvurulabilecek.

Ticaret mahkemelerinde tek hakimle görülebilen dava ve işlerin parasal  sınırı 300 bin liradan 500 bin liraya, ticari davalarda uygulanan basit yargılama  usulüne ilişkin parasal sınır 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılacak.

Bu gönderiyi paylaş

Yorumlar (0)

Yorum yapmak için üye olmalısınız! Üye iseniz; Giriş Yap